Gwarancja

Warunki gwarancji
Firma Andreas STIHL Spółka z o.o. w Sadach, ul. Poznańska 16, 62-080 Tarnowo Podgórne
udziela gwarancji
na sprzedawane przez siebie urządzenia STIHL i VIKING na okres:
– 36 miesięcy od daty zakupu przy sprzedaży konsumenckiej kosiarek spalinowych Serii 6,
traktorów ogrodowych
RT i robotów koszących RMI*.
– 24 miesięcy od daty zakupu przy sprzedaży konsumenckiej,
– 12 miesięcy od daty zakupu w pozostałych przypadkach.
Gwarancja dotyczy wyrobów STIHL i VIKING zakupionych w Polsce w Punktach Dealerskich
STIHL i ważna
jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Silniki spalinowe marki Briggs & Stratton objęte są
gwarancją firmy
Briggs & Stratton. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarancja dotyczy wad tkwiących w wyrobie
(wad
fizycznych) i obejmuje bezpłatne usunięcie tych wad w czasie jak najkrótszym, jednakże nie
dłuższym niż 30
dni. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu
utraconych zysków
lub poniesionych kosztów w związku z awarią urządzenia. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
świadczony
będzie po dostarczeniu kompletnego urządzenia do Punktu Dealerskiego STIHL i przedstawieniu
niniejszej
Karty Gwarancyjnej oraz dowodu zakupu (paragon, faktura). Z gwarancji korzystają tylko
urządzenia serwisowane
w Autoryzowanych Punktach Dealerskich. Jeżeli urządzenie wymaga serwisu okresowego to brak
jego regularnego dokonywania jest równoznaczny z utratą uprawnień gwarancyjnych.
Wyłącza się uprawnienia gwarancyjne wobec:
1. Wszystkich części wyrobów firmy STIHL lub VIKING, które przy zgodnym z zaleceniami
użytkowaniu
podlegają normalnemu zużyciu (brak wady) przed upływem okresu gwarancji.
Są to następujące elementy:
– elementy robocze (prowadnice, piły łańcuchowe, ściernice, noże, tarcze, głowice, wiertła, tarcze
do koszenia,
głowice i inne),
– części napędowe (bębny sprzęgła, kółka napędowe, wałki napędowe, paski klinowe i zębate),
– filtry (powietrza, oleju, paliwa i wody),
– świece zapłonowe i przewody wysokiego napięcia,
– elementy zmniejszające wibracje (gumowe amortyzatory, sprężyny),
– przewody elektryczne, szczotki, szczotkotrzymacze, żarówki, bezpieczniki,
– elementy sprzęgła i rozrusznika,
– membrany, zawory i dysze,
– uszczelki, uszczelniacze, zawory, dysze wylotowe (dotyczy myjek wysokociśnieniowych).
2. Usterek, które powstały w wyniku nie przestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa,
obsługi i konserwacji.
3. Wszystkich usterek powstałych w wyniku:
– nie zaakceptowanej na piśmie przez firmę STIHL zmiany produktu,
– stosowania części, osprzętu lub elementów tnących innych niż oryginalne części, osprzęt lub
elementy
tnące STIHL lub VIKING,
– nieprzepisowego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania produktu,
– używania produktu w imprezach czy zawodach sportowych,
– użytkowania produktu z uszkodzonymi lub zużytymi częściami, także wtedy, gdy podlegają one
gwarancji,
– stosowania innego oleju do mieszanki niż STIHL 1:50 (dotyczy silników spalinowych STIHL),
– stosowania paliwa, olejów i smarów o niskiej jakości lub nieodpowiednich (niezalecanych przez
producenta) właściwościach.
4. Wszystkich usterek, które wynikają z nieprawidłowej lub nie przeprowadzonej we właściwym
czasie konserwacji przedstawionej w tabeli „Wskazówki dotyczące pielęgnacji i konserwacji"
zamieszczonej
w instrukcji użytkowania oraz błędnej naprawy. Zaliczają się do nich w szczególności:
– uszkodzenia silnika, które powstały wskutek nie przeprowadzonej we właściwym czasie, czy
niewystarczającej
konserwacji (np. filtra powietrza czy paliwa, układu chłodzenia silnika), lub błędnej regulacji
gaźnika,
– uszkodzenia korozyjne i inne uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania,
– uszkodzenia powstałe w wyniku używania innych niż oryginalne części zamiennych.
– uszkodzenia powstałe w wyniku prac konserwacyjnych lub naprawczych przeprowadzonych w
nieautoryzowanych warsztatach.